• Zobacz więcej

Październik 2014

g10
Jadwiga Hirt - Grójec Wielki
sołtyska Grójca Wielkiego w gminie Siedlec w Wielkopolsce, swoją funkcję pełni już od 11 lat. Z zawodu jest rolniczką, wraz z mężem prowadzi nieduże gospodarstwo rolne nastawione na uprawę zbóż. Angażuje się w życie społeczne wsi, organizuje spotkania i festyny nie tylko integrujące mieszkańców, ale także będące atrakcją dla turystów wypoczywających nad Jeziorem Grójeckim. Jako miłośniczka folkloru organizuje liczne imprezy podtrzymujące wiejskie tradycje. Jest jednym z twórców Grójeckiej Nocy Świętojańskiej, która otrzymała wyróżnienie starosty wolsztyńskiego w 2008 roku i została uznana za najlepszy produkt turystyczny Powiatu Wolsztyńskiego cztery ata później. Ten nietuzinkowy festyn kultywujący stare obrzędy słowiańskie zgłoszono do konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” zorganizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W nagrodę wieś otrzymała 20.000,00 złotych, które przeznaczyła na zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy oraz gadżetów dla dzieci biorących udział w inscenizacji Grójeckiej Nocy Świętojańskiej. Grójec Wielki to urocza wioska, idealnie nadająca się na spędzenie wakacji na łonie przyrody. Wokół panuje cisza, miejscowość otoczona jest lasami obfitującymi w grzyby, a miłośnicy sportów wodnych i wędkarze mogą korzystać z zasobów Jeziora Grójeckiego, czyli łowić ryby. W gminie Siedlec są dwa zespoły ludowe, „Perły” i „Tuchorzacy”. Pierwszy działa aktywnie już od dwudziestu lat. W swoim repertuarze ma ponad 200 pieśni religijnych, patriotycznych, żołnierskich, ludowych, biesiadnych, zarówno współczesnych, jak i dawnych. Śpiewające panie wykonują głównie piosenki z regionu wielkopolskiego. „Tuchorzacy” to męski zespół chóralno-biesiadny, który kontynuuje tradycje muzyczne działających w okresie międzywojennym chórów kościelnych i świeckich. „Tuchorzacy” aktywnie uczestniczą w imprezach lokalnych i regionalnych, organizują występy mające na celu krzewienie folkloru i tradycji w regionie. Najważniejszą inicjatywą we wsi, którą zrealizowano dzięki determinacji pani Jadwigi, był generalny remont świetlicy, obejmujący wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia, roboty murarskie, malarskie, dekarskie i wymianę podłóg.
Zakupiono meble, stoły i krzesła na salę, sprzęt AGD do kuchni, RTV. Utworzono plac zabaw i wyremontowano amfiteatr nad brzegiem rzeki. Wszystkie te zadania zostały zrealizowane dzięki środkom unijnym z działania „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Dofinansowanie z UE wynosiło 158 tys. zł. Przedsięwzięcie wymagało środków w wysokości 241 tys. zł. Pani Jadwiga Hirt stale zabiega o bieżące remonty obiektów sołeckich i gminnych, naprawę infrastruktury gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, zgłasza uwagi i monitoruje wykonanie tych prac.
W latach 2006–2008 we wsi została wybudowana droga gminna długości 1200 metrów o nawierzchni z kostki brukowej. Dzięki środkom sołeckim, bez udziału dofinansowania z budżetu gminy, z dużym nakładem pracy społecznej
mieszkańców wybudowano zadaszoną scenę przy świetlicy wiejskiej. Scena jest wykorzystywana przy okazji imprez plenerowych. Przybliżona wartość wszystkich wymienionych inwestycji to 800 tys. złotych. Sołectwo Grójec Wielki finansowane jest z kilku źródeł: z budżetu gminy, funduszu sołeckiego, odpisu na mieszkańca sołectwa, dochodów z wynajmu świetlicy wiejskiej. Duże znaczenie ma praca własna mieszkańców. Pani sołtys aktywnie poszukuje i korzysta z możliwości otrzymania dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych. Jedną z takich możliwości daje przynależność do Stowarzyszenia Gmin Regionu Kozła oraz Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. W 2013 roku wieś przystąpiła do programu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska odnowa wsi”.
Pani Jadwiga dba o rozwój wsi i poprawę życia mieszkańców, a w szczególności o ciekawą ofertę społeczno - ulturalną. Doprowadziła do rozbudowy świetlicy wiejskiej – dwa lata temu udało się poszerzyć obiekt o zaplecze kuchenne, w kolejnych latach dokupiono wyposażenie, w tym profesjonalny agregat chłodniczy. W 2014 roku została odnowiona elewacja budynku.
Przedsięwzięcie realizowane było z funduszu sołeckiego z udziałem innych środków budżetowych gminy oraz środków własnych sołectwa. Sołectwo Grójec Wielki jak i gmina Siedlec posiadają dobre zaplecze techniczne służące przygotowaniu imprez i uroczystości o zasięgu lokalnym, gminnym i powiatowym.
Dzięki postawie pani Jadwigi Hirt i jej umiejętności mobilizacji całej wsi do wspólnych działań, w Grójcu Wielkim od lat organizowane są różnego rodzaju akcje dla mieszkańców, przez nich również przygotowane. Są to spotkania okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, ostatki, spotkania opłatkowe, biesiady, ogniska, występy dzieci, wyjazdy do kina i teatru.
Sołtyska dba, aby na działalność kulturalną zawsze były zapewnione środki finansowe, ponieważ jest to ważny aspekt życia mieszkańców, wzmacniający ich integrację i poczucie
przynależności do wspólnoty. Mieszkańcy wspólnie wykonują prace porządkowe na terenie całego sołectwa. Grabią liście, przycinają krzewy, sieją i koszą trawę, wyrównują pobocza. W celu sprawnego
prowadzenia prac porządkowych ze środków sołectwa zakupiono niezbędny sprzęt – kosę spalinową i kosiarkę do trawy. Efektem starań społeczności lokalnej są coroczne wyróżnienia
w konkursie „Piękna wieś gminy Siedlec”. Zakupione zostały też namioty, wykorzystywane na różnego rodzaju festynach i spotkaniach w sołectwie. Dzięki inicjatywie Jadwigi Hirt 10 lat temu została reaktywowana Grójecka Noc Świętojańska. Jest to niezwykły festyn, współorganizowany przez społeczność lokalną, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną. Do liczącego 150. mieszkańców sołectwa ściągają tłumy ludzi chcących ciekawie spędzić sobotnie popołudnie, wziąć udział w ludowych obrzędach przy dźwiękach dobrej muzyki i suto zastawionych stołach. Sposób współdziałania mieszkańców podczas organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia może być stawiany za wzór innym sołectwom.
Na uwagę zasługuje również fakt, że na to święto zapraszani są członkowie Wolsztyńskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Osoby niepełnosprawne integrują się ze zdrowymi skłaniając ich do refleksji. Istotnym aspektem działalności pani sołtys Jadwigi Hirt i mieszkańców Grójca Wielkiego jest pomoc przy organizacji spływu kajakowego „Szlakiem Karola Wojtyły”.
Pani Jadwiga aktywnie angażuje się w działalność Koła Gospodyń Wiejskich, którego jest członkinią. Ponadto należy do Klubu Inicjatyw Kobiet Gmin Regionu Kozła, skupiającego 6 gmin. Współdziała także z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki dobrym relacjom i wspólnemu celowi wszystkich tych instytucji, sołectwo prężnie się rozwija, a mieszkańcy zyskują poczucie wspólnoty.
Jadwiga Hirt cieszy się bardzo dobrą opinią wśród pozostałych sołtysów w gminie Siedlec. Zaufanie, jakim ją obdarzyli zaowocowało wybraniem jej jako swojego przedstawiciela w relacjach z władzami gminy i innymi instytucjami samorządowymi. Współpraca z władzami gminy Siedlec układa się bardzo dobrze. Głównym źródłem ewentualnych niezgodności może być ograniczona pula środków w budżecie gminy, jednak podczas rozmów z władzami samorządowymi zawsze udaje się ustalić priorytetowe zadania, na które sołectwo otrzyma dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach z władzami gminy, naradach sołtysów i sesjach rady gminy. Zgłasza postulaty swojego sołectwa, rozumiejąc przy tym, że w skład gminy wchodzi 25 sołectw, z których w każdym jest coś pilnego do zrobienia. Bardzo dobrze układa się współpraca w zakresie organizowania wypoczynku, czasu wolnego, zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych na terenie gminy. Gminę Siedlec oraz Grójec Wielki odwiedzają grupy z Niemiec i Ukrainy, a młodzież ma zapewnionych dużo atrakcji w ciągu roku szkolnego i podczas wakacji.
Pani Jadwiga zna wszystkich mieszkańców swojego sołectwa, w tym także osoby starsze. Wśród nich jest około dziesięciu aktywnych seniorów powyżej 60. lat, chętnie uczestniczących w różnych spotkaniach, także specjalnie kierowanych do osób starszych.
– Zdecydowanie przeważają panie działające w kole emerytów przy gminie Siedlec, nasza najstarsza seniorka ma ponad 80 lat, jest bardzo energiczna i aktywnie uczestniczy w życiu koła, bierze udział w okolicznościowych spotkaniach, jeździ na wycieczki, nie ujmując niczego pozostałym seniorom, też chętnie korzystającym z wyjazdów czy
wspólnych imprez. Szukają sami okazji, by wspólnie się spotkać i zintegrować, i interesująco spędzić jesień życia – opowiada pani Jadwiga.
Za działalność na rzecz rozwoju sołectwa Grójec Wielki i międzypokoleniową integrację społeczności sołeckiej, a także współpracę z osobami niepełnosprawnymi na wsi oraz aktywizację kobiet wiejskich pani Jadwiga Hirt została uhonorowana tytułem „Sołtys Roku 2013” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
 

Grażyna Szady

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Fot. archiwum sołectwa, K. Czerwińska/Senat RP
Gazeta Sołecka, Nr 10(262), str. 6-7, 19