Lipiec 2018

Drukuj
lipiec2018Monika Wyrwał – Komorniki
Młoda, energiczna, sympatyczna – tak mówią o sołtysce Monice Wyrwał mieszkańcy sołectwa Komorniki w gminie Kluczewsko w woj. świętokrzyskim, któremu pani Monika sołtysuje od dwóch kadencji. Od urodzenia związana z Komornikami, po studiach wróciła w rodzinne strony i założyła rodzinę. – Związana z lokalną społecznością, parafią, szkołą świetnie zna i rozumie problemy rodzinnej wsi i jej mieszkańców – podkreśla wójt Rafał Pałka. – Zawsze każdego wysłucha, pomoże w rozwiązaniu problemu, doradzi w załatwianiu spraw urzędowych.
Organizuje spotkania wiejskie, podczas których motywuje ludzi do wspólnego działania na rzecz wsi. Działa w Stowarzyszeniu Wiejskim Wsi Komorniki „Nad Czarną”, którego jest prezeską. Wspólnie z jego członkami zdobywa granty, dzięki którym wyremontowano świetlicę wiejską i zakupiono obok niej plac jako bazę pod dalsze sołeckie inwestycje umożliwiające rozwój Komornik – miejscowości o długiej i ciekawej historii. „Już w 1364 roku podczas erygowania dekanatu kurzelowskiego przez arcybiskupów gnieźnieńskich zapisano informację o tej miejscowości. Wymieniono Komorniki wśród wsi, które miały przekazywać dziesięcinę do kościoła w Kurzelowie. Następne informacje pochodzą z wizytacji parafii w diecezji gnieźnieńskiej z 1437 roku (Comornyki). Nazwa wsi pochodzi od słowa „komornik” oznaczającego kiedyś między innymi ludzi pełniących powinności w komorze książęcej, czyli miejscu, gdzie były pobierane cła i myto. Odnajdujemy też zapis o tej wsi w kronice Jana Długosza (Liber… tom I, s. 334). Zapisano tam, iż wieś zwano też »Lyssow«. Właścicielem był wtedy Dobrogost herbu Nałęcz. W latach 1630–31 w wyniku zarazy zmarło w Komornikach 65 osób. W 1695 roku dziedzicem Komornik był Kazimierz Sadowski. W początkach XVIII wieku właścicielami wsi był ród Niemojewskich. Niemojewscy byli dużym posiadaczami ziemskimi w sąsiedniej gminie Krasocin od XVIII do XX wieku. Z czasów Niemojewskich zachował się zapis w parafii na temat niemoralności wtedy panującej. Plebani zapisali »(…) zgorszenie w parafii we wsi Komornikim, należących do pani Niemojewskiej stolikowej wieluńskiej siał podstarości, a za jego przykładem dwóch chłopów. Lud w wielu miejscach Polski powtarza pieśni o niemoralności dawnych starostów.« (Wiśniewski J., Historyczny… s.63). W 1827 roku wieś liczyła 15 domów i 124 mieszkańców. Komorniki były ośrodkiem dóbr skupiających oprócz Komornik również Rzewuszyce i Rude. W połowie XVIII wieku właścicielką wsi była kasztelanowa Józefa Dunin Dąbska. Po niej wieś znów staje się własnością Niemojewskich. W czasie uwłaszczenia chłopów większość dóbr rozparcelowano. W 1880 roku wieś Komorniki liczyła 39 domów i 330 mórg ziemi. W 1938 roku we wsi stało 78 domów” (www.kluczewsko.pl).
To bardzo emocjonalne zaangażowanie pani Moniki w sprawy sołectwa przekłada się na realizację konkretnych inwestycji i przedsięwzięć. Umiejętnie potrafi zdobywać i wykorzystywać środki finansowe na rozwój swojego sołectwa mając do dyspozycji fundusz sołecki lub zgłaszając do gminy inicjatywę lokalną. Właśnie z tego drugiego źródła na początku pierwszej kadencji sołtys Moniki Wyrwał, w 2012 roku, wykonano ogrodzenie obok świetlicy wiejskiej, wymieniono w budynku okna i drzwi oraz drzwi wejściowe w szkole (koszt – 16 455 zł). W rok później również dzięki zgłoszonej przez mieszkańców inicjatywie lokalnej wyremontowano kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej (koszt 13 600 zł). Dzięki funduszowi sołeckiemu w latach 2014–15 wykonano natomiast remont klatki schodowej w świetlicy i dużej sali (łączny koszt około 30 000 zł).
Ponadto w Komornikach rozbudowano oświetlenie uliczne (10 000 zł), sieć kanalizacji i wodociągi (150 000 zł), utwardzono drogi szutrowe (50 000 zł) i rozbudowano drogi asfaltowe (25 000 zł). W sumie w czasie sołtysowania pani Moniki w wieś zainwestowano 300 000 zł. Jednak nie byłyby w Komornikach możliwe tak liczne przedsięwzięcia infrastrukturalne i komunalne widocznie poprawiające standard życia mieszkańców, gdyby nie zaangażowanie ich samych w sprawy własnego sołectwa. Kiedy niezbędny okazał się zakup działki znajdującej się w centrum wsi na użytek wspólnoty sołeckiej o powierzchni 10 arów, wówczas sami wśród siebie zebrali pieniądze i pozyskali sponsora. Uzbierana kwota wyniosła 16 000 zł.
Oczywiście, obok przedsięwzięć infrastrukturalnych ułatwiających życie mieszkańcom Komornik sołtys Monika Wyrwał wraz z radą sołecką i z udziałem społeczności lokalnej organizuje wiele ciekawych imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, a także podtrzymujących tradycje świętokrzyskiej wsi. Należą do nich skierowane do 20 pań z Komornik warsztaty kulinarne sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 9.5) pt. „Gotowanie zdrowe i bezpieczne”, które objęły również pierwszą pomoc przedmedyczną, bhp oraz wyjazd edukacyjny do Kudowy Zdroju. Wieś chętnie bierze udział w projektach: Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Lokalnie Decydujmy Razem, „Dzień pieczonego ziemniaka”. Co roku mieszkańcy Komornik uczestniczą w targach i konkursach, w tym w Targach Runa Leśnego, Targach Ekonomii Społecznej, konkursach potraw regionalnych, festynach gminnych, gdzie promują swoje sołectwo i gminę Kluczewsko. Stawiają na ochronę środowiska i ekologię w akcjach sprzątania terenów zielonych w sołectwie.
Zachęcają młodzież szkolną do aktywnego udziału w zdobywaniu wiedzy organizując zajęcia dodatkowe dla stu uczniów z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języka polskiego i angielskiego. Współpracują z Lokalną Grupą Rybacką Okręgu Włoszczowskiego przy organizacji ciekawych imprez integrujących społeczność wioski.
Sołtyska znajduje czas na aktywną działalność w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kluczewsko (jako skarbnik), jest również członkinią Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Stale dokształca się i poszerza swoje umiejętności niezbędne w pracy społecznej na rzecz wsi. Jeszcze w 2012 roku ukończyła szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych w projekcie „Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia liderów społeczności lokalnej w projekcie „Lokalnie Decydujmy Razem”. Jest animatorem „Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”, dzięki czemu potrafi skutecznie aktywizować mieszkańców i instytucje lokalne w rozwiązywaniu problemów społecznych. To tylko niektóre ze szkoleń przeznaczonych dla aktywnych działaczy NGO, w których z powodzeniem uczestniczyła pani Monika.
Znana jako świetna sołtyska i liderka społeczności wiejskiej zdobyła uznanie w  różnych gremiach. Wspierają jej działalność społeczną członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko. – Sołtys Monika Wyrwał jest niezwykle operatywna, posiada umiejętności w aktywizowaniu wspólnoty sołeckiej. Cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców działając dla środowiska, scalając przy tym lokalną społeczność – komentuje Edyta Delczyk-Wasela, prezeska Stowarzyszenia. Anna Barańska i Tomasz Jambor ze Stowarzyszenia Wiejskiego Wsi Komorniki „Nad Czarną” przypominają, że pani Monika jest założycielką Stowarzyszenia, postrzeganą jako lokalna liderka mocno zaangażowana w rozwój swojego sołectwa. Uważają, że pozyskane przez panią Monikę środki finansowe, umożliwiające przeprowadzenie różnorodnych imprez kulturalnych czy sportowych, mają istotny wpływ na zintegrowanie mieszkańców Komornik. A jej skuteczne działania w bardzo różnych sferach funkcjonowania lokalnej społeczności stały się inspiracją dla innych osób.
Za swoje zaangażowanie w rozwój lokalnej wspólnoty i sołectwa Komorniki, pracę na rzecz wielopokoleniowej integracji mieszkańców wioski oraz aktywne działania zmierzające do poprawy standardu życia wszystkich rodzin mieszkających w Komornikach pani Monika Wyrwał została uhonorowana zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2016”.
Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka, nr 7(307), str. 6-7, 19
 

 

Podpisy do zdjęć:

1. Grupa dożynkowa reprezentująca sołectwo na Dożynkach.
1a. W Wąchocku z… humorem.
2. Pamiątkowe zdjęcie przy Pomniku Sołtysa w Wąchocku.
3. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w zajęciach w świetlicy.
4. Zawody podczas corocznego Dnia Ziemniaka.
5. Nieodłączny element każdego festynu – zabawy dla dzieci.
6. Pani Monika odbiera nagrodę dla najlepszego sołtysa województwa.
7. Gratulacje od przedstawicieli gminy z okazji wyróżnienia.