• Zobacz więcej

Sierpień 2012

okladka1208Jan Broda - Mrozy
Wolny czas na emeryturze najchętniej spędza na zabawie z wnuczkami, ale sam przyznaje, że tego czasu nie ma wcale tak wiele. Interesuje się sportem, ponad dziesięć lat grał jako piłkarz w klubie sportowym „Watra Mrozy", w którym przez pięć lat pełnił funkcję gospodarza. Jan Broda, „zwyczajny – niezwyczajny" sołtys, od szesnastu lat jest niekwestionowanym liderem wspólnoty sołeckiej Mrozów w powiecie mińskim we wschodniej części Mazowsza. Betoniarz-zbrojarz z zawodu, zawsze miał bardzo pragmatyczne spojrzenie na potrzeby wspólnoty wiejskiej i wiedział, że najpierw trzeba dążyć do poprawy standardów życia mieszkańców, nadrabiać zapóźnienia cywilizacyjne na mazowieckiej wsi, a później pomyśleć o „strawie" dla duszy. Dziś może śmiało powiedzieć, że sołectwo Mrozy pod jego rządami należy do najlepszych i najbardziej aktywnych w województwie, a przyznanie Janowi Brodzie zaszczytnego tytułu „Sołtys Roku 2011" jest tego dobitnym dowodem.

Urodzony i wychowany w Mrozach, rodzinnej miejscowości i jej mieszkańcom poświęca całe swoje życie. Gdy wspólnota sołecka powierzyła mu mandat sołtysa, a była to połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, z energią zabrał się do działań, które zakończyły się m.in. wybudowaniem wodociągu i kanalizacji, a następnie telefonizacją wsi. To już był widoczny postęp w infrastrukturze wsi. Teraz zabiega o wykonanie nakładek asfaltowych i wybudowanie chodników na kolejnych ulicach, żeby na drogach było bezpiecznie dla wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Do układania chodników przy posesjach mobilizuje sąsiadów, namawia ich do porządkowania posesji i startowania w konkursie pn. „Piękna zagroda wiejska". Popularyzuje segregację śmieci i włącza się w proekologiczną edukację dzieci ze szkoły podstawowej sam uczestnicząc w akcjach „Sprzątanie świata". Wie, że nic tak pozytywnie nie działa na najmłodszych, jak dobry przykład. A dla dzieci mieszkańcy wspólnie z sołtysem wybudowali piękny plac zabaw, zaś dla dorosłych – parkingi w kilku dogodnych dla kierowców miejscach.

Lokalna wspólnota Mrozów zaczęła się integrować wraz z powołaniem w 1973 roku gminy w jej obecnym kształcie. Gdy w 1990 roku w wyniku transformacji ustrojowej uzyskała prawo do samostanowienia o sobie, zaczęła dążyć do poprawy warunków życia, a w tych przedsięwzięciach aktywnie uczestniczyli liderzy wiejscy z sołtysem Janem Brodą i sami mieszkańcy sołectwa. Wyremontowano szkoły i strażnice OSP, rozbudowano targowisko, o co szczególnie zabiegał sołtys – pan Janek, bo tak o nim mówią mieszkańcy.

– Pan Janek od trzech kadencji jest radnym w gminie Mrozy, a obecnie przewodniczy Komisji Rolnictwa, Ładu i Porządku (w swoim okręgu wyborczym otrzymał największą liczbę głosów). Integruje społeczność lokalną z niezwykłym zaangażowaniem, posiada niesamowitą wolę walki, zapał i charyzmę, by zarazić pomysłami innych i działać dla wspólnego dobra – mówi Marek Rudka, przewodniczący Rady. Również wójt Dariusz Jaszczuk podkreśla, że bardzo dobrze współpracuje się samorządowi gminnemu z naszym laureatem, który jest osobą komunikatywną, aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Urząd Gminy naradach i sesjach, zabiera głos w sprawach istotnych dla sołectwa i gminy. Jan Broda zawsze jest świetnie przygotowany do merytorycznej dyskusji, zna problemy swojego środowiska. Wspomaga pracę pozostałych 27 sołtysów w gminie, jest prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Mrozy, które sam zakładał. We wrześniu 2011 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia, symbolu najwyższych wartości, honoru i tradycji, dowodu uznania i szacunku dla wieloletniej działalności sołtysów na rzecz integracji środowisk lokalnych, reprezentowania ich praw i interesów oraz społecznego zaangażowania i aktywności.

Sołtys Jan Broda bierze aktywny udział w konsultacjach społecznych dotyczących nadania Mrozom praw miejskich. Letniskowe Mrozy – tak mówiono o nich w XIX wieku, gdyż były pięknie położone wśród lasów puszczańskich, wcześniej po części wykarczowanych przez niemieckich osadników. Osada Mrozy pojawiła się w dokumentach z 1791 roku, pracowały w niej wtedy młyny i tartaki, działały żwirownie i gospodarstwa rybne. Szosa z Warszawy do Siedlec zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku ożywiła miejscowość, w której zaczęli osiedlać się Żydzi trudniący się pośrednictwem i handlem. Polacy zajmowali się rzemiosłem, tokarstwem, stolarką, kołodziejstwem; Niemcy pracowali na kolei, uprawiali w nowoczesny sposób ziemię. We wsi funkcjonował kościół katolicki, zbór ewangelicki i bożnica, podziały narodowościowe i religijne wyznaczały więc strukturę zawodową i społeczną. Różnorodność kulturowa Mrozów i okolicznych osad trwała do czasu II wojny światowej. Wcześniej jednak, bo w 1908 roku, otwarto pierwsze w Królestwie Polskim sanatorium dla „piersiowo chorych", wpisano Mrozy do miejscowości letniskowych i uznano je za kurort! Wówczas na leczenie „do wód" przyjeżdżali jako kuracjusze sławni ludzie ze świata kultury i sztuki, aktorzy i artyści, m.in. poeta Artur Oppman. Nic więc dziwnego, że władze Mrozów wraz z mieszkańcami zabiegają o nadanie ich miejscowości praw miejskich, bo dzisiejsze Mrozy bardziej przypominają małe miasto niż typową mazowiecką wieś.

Ks. dr Eugeniusz Jankowski, proboszcz parafii św. Katarzyny w Mrozach potwierdza, że Jan Broda to człowiek godny wyróżnienia w konkursie na najlepszego sołtysa w roku 2011, spokojny i zrównoważony, czynnie uczestniczy w życiu kościoła lokalnego. Bierze udział w akcjach organizowanych na rzecz najbiedniejszych i potrzebujących, pomaga w pracach duszpasterskich, organizacyjnych i materialnych, dekorowaniu świątyni i pielęgnacji jej otoczenia. Członek Rady Kościelnej, był inicjatorem postawienia w Mrozach pomnika Jana Pawła II i budowy marmurowych schodów przy wejściu do kościoła. W październiku 2008 roku J.E. Abp Henryk Hoser dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II. Wcześniej, w latach osiemdziesiątych, po spaleniu się kościoła, Jan Broda jako kierownik spółdzielni transportu wiejskiego w Mińsku Mazowieckim, nieodpłatnie wykonał wykop pod kościół i transportował materiały pod budowę nowego obiektu.

Bardzo serdecznie o Janie Brodzie wyraża się Renata Kuligowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach, podkreślając jego zaangażowanie w pracy z młodzieżą szkolną, zainteresowanie działalnością placówki, pomoc przy sprzedaży tzw. cegiełek wyemitowanych z racji 100 lat istnienia szkoły. Dobrą i efektywną współpracę ze swoim sołtysem cenią sobie członkowie Rady Sołeckiej w Mrozach, a także Małgorzata Wierzbicka, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach. Same dobre słowa mówią o nim strażacy z OSP Mrozy, którzy naszemu laureatowi - strażakowi wspomagającemu, przyznali Brązowy Krzyż z okazji 80-lecia jednostki.

W dowód uznania dla wieloletniej działalności rzecz sołectwa i wspólnoty sołeckiej Mrozów kapituła Konkursu przyznała sołtysowi Janowi Brodzie zaszczytny tytuł „Sołtysa Roku 2011".

Grażyna Szady

  • soltysmiesiaca41
  • soltysmiesiaca42
  • soltysmiesiaca43
  • soltysmiesiaca44
 


Fot. archiwum

Gazeta Sołecka, Nr 8(236), str. 6-7, 19.