• Zobacz więcej

Wybory uzupełniające

Drukuj
– W naszej gminie w jednym z sołectw Rada Miejska zarządziła wybory uzupełniające na Sołtysa w związku z jego rezygnacją z pełnienia tej funkcji. Proszę o informację czy członek Rady Sołeckiej może być brany pod uwagę jako kandydat na nowego Sołtysa, nie składając wcześniej rezygnacji z pełnionej funkcji, i czy taką rezygnację powinien złożyć po wyborze na Sołtysa? Statut nie precyzuje takiej sytuacji – pyta Anna Cz.
Od redakcji: Statut sołectwa powinien przewidywać sytuację, którą Pani opisała, bo sołtys i członek rady sołeckiej to są oddzielne funkcje: sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, a rada sołecka nie jest nawet organem sołectwa tylko „wspomaga sołtysa" – jak wynika z ustawy o samorządzie gminnym art. 36 ust. 1. Jeśli statut nie precyzuje tego o co Pani pyta, to może Pani dopiero po uzyskaniu mandatu sołtysa uregulować sprawę zrzeczenia się z funkcji członka rady sołeckiej. Ale powinna pani to uczynić bezzwłocznie. Jeśli w statucie sołectwa nie ma przewidzianej procedury rezygnacji, to wystarczy, że złoży Pani zebraniu wiejskiemu, a także bezwzględnie radzie gminy i wójtowi, pisemne oświadczenie, w którym wyrazi pani wolę rezygnacji z funkcji członka rady sołeckiej. Takie oświadczenie woli analogicznie do sytuacji wyrażenia pisemnej woli rezygnacji z funkcji radnego gminnego ma działanie ze skutkiem natychmiastowym i nieodwracalnym, więc nie widzę większego problemu ani kłopotów proceduralnych. Jeśli statut nie zawiera stosownych przepisów, wybory uzupełniające do rady sołeckiej mogłyby się odbyć na zebraniu, na którym przedłożyłaby Pani swoją rezygnację z funkcji członka rady sołeckiej.

Ewa Pełnia

Gazeta Sołecka, Nr. 6(234), str. 8.