• Zobacz więcej

Wójt nie wybiera sołtysa

Drukuj
Prawo wyboru sołtysa przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa, a wójt nie ma prawa dokonać jego wyboru nawet jeżeli mieszkańcy nie mogą podjąć decyzji – uznał Wojewoda Mazowiecki.
Zgodnie z art. 36 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
W przedmiotowej sprawie rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wybór sołtysa, w której postanowiła, że w związku z dwukrotnym niedokonaniem wyboru przez zebranie wiejskie wyraża się zgodę na dokonanie wyboru sołtysa przez wójta gminy. Wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność tej uchwały gdyż z art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że wybór sołtysa został jednoznacznie przypisany stałym mieszkańcom sołectwa uprawionym do głosowania. Wybór powinien nastąpić w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydatów mogą zgłaszać grupki obywateli, organizacje albo indywidualne osoby. Rada gminy nie mogła więc wyrazić zgodę na dokonanie wyboru sołtysa przez wójta gminy, a taka uchwała stanowi istotne naruszenie prawa. Do podjęcia takiej uchwały nie upoważnia też sytuacja, że zebranie wiejskie dwukrotnie nie wybrało sołtysa. Z art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika jedynie, że rada gminy upoważniona jest do określenia szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej w nadawanym przez siebie statucie sołectwa. W ramach tego uprawienia może regulować wszystkie kwestie, których nie reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Nie może natomiast naruszać przepisów prawa, w tym art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego sygn. 4121.36.2011
Paweł Puch

Gazeta Sołecka, Nr. 5(233), str. 31.