Sierpień 2014

Drukuj
g8Dariusz Gąszczak – Łęka Opatowska
Dariusz Gąszczak jest bardzo dobrym rolnikiem, w sposób nowoczesny, nie obawiając się wprowadzania nowości technologicznych, gospodarującym wraz z rodziną na 67 ha gruntów rolnych. Absolwent technikum rolniczego, od 16 lat z powodzeniem pełni funkcję sołtysa w Łęce Opatowskiej w Wielkopolsce.
Ma również zainteresowania literackie, co przekłada się co roku na organizowanie konkursu recytatorskiego poezji Marii z Fredrów Szembekowej, wnuczki Aleksandra Fredry. Poetka na przełomie XIX i XX wieku mieszkała w sąsiednich Siemianowicach z mężem Aleksandrem Szembekiem, pierwszym prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w niepodległej Polsce. Pan Dariusz sam także regularnie czyta wiersze najmłodszym w szkole podstawowej w swoim sołectwie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jest pomysłodawcą nazw ulic w Łęce Opatowskiej. Wspólnie z klubem sportowym „Zawisza” organizuje festyny integracyjne dla wsi. Z inicjatywy sołtysa podczas zajęć kółka rolniczego odbywają się pokazy nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz jego bezpiecznej obsługi.
Łęka Opatowska to miejscowość bogata w zabytki dziedzictwa kulturowego. Najcenniejszy z nich – rządcówka, wzniesiona została w latach 70. XIX wieku. Jest to parterowy budynek z mieszkalnym poddaszem nakryty dwuspadowym dachem. W piwnicach znajdowała się kuchnia i spiżarnia, na parterze część biurowa i piano nobile – część reprezentacyjna, na piętrze – sypialnie.
Dom celny jest zabytkowym budynkiem wzniesionym na początku lat dwudziestych XX wieku. Zbudowany na planie prostokąta, nakryty czterospadowym dachem. Budynek skromny detalem i kolorystyką nawiązuje do klasycyzmu, z dachu wystają wysokie biało otynkowane kominy, harmonijnie kontrastujące z dachówkowym przykryciem. Całość przypomina założenia pałacowe z epoki nowożytnej. Można go przypisać do nurtu w polskiej architekturze zwanego stylem narodowym. Nad powstaniem tego nurtu pracowali artyści już w okresie przed I wojną światową skupieni w Galicji. Był wśród nich Stanisław Witkiewicz. Styl łączył elementy architektury barokowej i klasycystycznej z elementami folkloru, sztuki ludowej, głównie z rejonu Podhala.
Parterowy budynek dworca kolejowego powstał w latach dwudziestych XX w. Jest to dawny budynek stacyjny. W okresie II Rzeczypospolitej była to stacja końcowa polskiej kolei na granicy polsko-niemieckiej. Władze pruskie w całym zaborze stosowały jednolitą formę architektoniczną. Na terenie zaboru wszystkie urzędowe budynki zachowały elewację w surowej cegle. Po odzyskaniu niepodległości polskie władze zastosowały zabieg identyczny – zmieniły jedynie „decorum”. Stylistyka polskich budynków nawiązywała do klasycyzmu i renesansu – epok w świadomości wykształconego społeczeństwa kojarzonych z największą potęgą dawnej Rzeczypospolitej. Tym tłumaczymy wygląd i wspólne cechy domu celnego, budynku stacyjnego oraz budynków kolejowych.
Na obrzeżach sołectwa można podziwiać wspaniałe krajobrazy. W rozległych, pięknych lasach występuje bogactwo runa leśnego. Ze względu na walory przyrodnicze tereny te posiadają status krajobrazu chronionego. Znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody: stara buczyna, las łęgowy i ols. Dzięki licznym zabytkom z XIX wieku oraz pięknej przyrodzie, Łękę Opatowską odwiedzają turyści, przede wszystkim z zaprzyjaźnionych gmin z Niemiec i Węgier. Park krajobrazowy powstał w II połowie XIX wieku.
Gmina Łęka Opatowska ma charakter rolniczo -leśny, rozwija się przemysł stolarsko-meblowy. Dominacja rolnictwa oraz gospodarki leśnej wynika ze spuścizny historycznej i tradycji oraz uwarunkowań środowiskowych. Na terenie gminy istnieją ważne szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe, istotną rolę w jej rozwoju odgrywa przedsiębiorczość mieszkańców.
Pan Dariusz, będąc niekwestionowanym liderem sołeckiej społeczności, realizuje liczne inwestycje dla swojej małej Ojczyzny. Za jego kadencji dokonała się telefonizacja wsi, której towarzyszył wkład pracy społecznej mieszkańców w wykonanie wykopów. Zostały wymienione szkodliwe rury azbestowe na PCV, a przy tym wykonano prace naziemne, posadzono rośliny ozdobne. Wybudowano halę sportową, największą w powiecie kępińskim, inwestycja została dofinansowana przez marszałka województwa wielkopolskiego. Dzięki inicjatywie sołtysa wybudowano szkołę podstawową, a także zrewitalizowano rządcówkę, w której mieści się biblioteka, koło emerytów i rencistów oraz zarząd OSP. W budynku znajduje się także sala spotkań, pomieszczenie dla organizacji pozarządowych i sołtysa. Obiekt jest dostępny dla społeczności lokalnej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki pomocy rodziców przy pracach porządkowych wyremontowano sołeckie przedszkole. Wykonano także prace remontowe przy budowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Z inicjatywy sołtysa zmodernizowano drogi w sołectwie, wybudowano szatnię z zapleczem socjalnym dla klubu sportowego „Zawisza”. Wykorzystując zapał i energię mieszkańców pan Dariusz doprowadził do budowy cmentarza parafialnego i kaplicy cmentarnej. Był to jego wielki wysiłek organizacyjny a także finansowy mieszkańców. Wiele prac wykonano w czynie społecznym, szacowanym na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przybliżona wartość wszystkich inwestycji w sołectwie Łęka Opatowska to 17,8 mln zł. Przedsięwzięcia finansowane były z urzędu gminy, funduszu sołeckiego, kółka rolniczego, a także z czynów społecznych mieszkańców.
Sołtys Łęki Opatowskiej razem z mieszkańcami inicjuje liczne akcje społeczne. Wspólnie uporządkowano pobocza przy remontowanych drogach po położeniu nawierzchni asfaltowej. Dokonano niwelacji terenu, nasadzenia drzew i iglaków. Pan Dariusz podczas akcji społecznych często wykorzystuje własny sprzęt z dobrze wyposażonego gospodarstwa rolnego. Co roku organizuje dożynki gminne i sołeckie, a z Radą Sołecką, KGW i kołem emerytów i rencistów – wyjazdy mieszkańców: latem nad morze, a zimą w góry. Regularnie uczestniczą w pielgrzymce sołtysów i środowisk wiejskich do sanktuarium w Licheniu. Sołectwo bierze udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi, utrzymuje kontakty z miastami partnerskimi: Hinte w Niemczech i Ujlorincfalva na Węgrzech, dzięki temu co roku następuje wymiana młodzieży oraz wizyty władz i mieszkańców zaprzyjaźnionych miejscowości.
Dariusz Gąszczak jest osobą energiczną, przedsiębiorczą, potrafiącą zaangażować wszystkich mieszkańców do wspólnej pracy oraz inicjatyw na rzecz swojego sołectwa. Jest wspaniałym organizatorem przedsięwzięć i społecznikiem. Chętnie uczestniczy w życiu wsi i z pełnym oddaniem służy jej mieszkańcom. Dobrze układa się jego współpraca z wójtem i samorządem gminnym. Przy tak wielu obowiązkach, potrafi być we wszystkich miejscach, w których powinien. Współpracuje z Radą Gminy oraz OSP i KGW. Ma autorytet wśród mieszkańców swojego sołectwa.
Pomimo licznych obowiązków, związanych ze sprawowaniem funkcji sołtysa i pracą we własnym gospodarstwie rolnym, pan Dariusz znajduje także czas na inne zajęcia. Jest czynnym strażakiem, bierze udział w akcjach gaśniczych. Działa jako członek Zarządu Kółka Rolniczego, prowadzącego działalność usługowo- gospodarczą, pozyskując środki pieniężne na rozwój sołectwa. Sołtys organizuje również powiatowy turniej tenisa stołowego w hali sportowej w Łęce Opatowskiej. Turniej jest eliminacją do rozgrywek wojewódzkich. W piętnastej edycji, która odbyła się w zeszłym roku, pan Dariusz zajął trzecie miejsce, a sołtysi z gminy Łęka Opatowska drużynowo wygrali ten konkurs. Co roku bierze udział w powiatowym konkursie „Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kępnie i Państwową Inspekcję Pracy. Trzy lata temu z inicjatywy pana Dariusza powstała w Domu Strażaka kawiarenka internetowa, licząca 10 komputerów.
Był wielokrotnie nagradzany za działalność społeczną i zawodową, w 2007 roku otrzymał od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”. Wyróżniony został także brązową, srebrną i złotą odznaką pożarnictwa za udział w akcjach ratunkowych i pomoc poszkodowanym w klęskach żywiołowych.
W 2014 roku kapituła ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2013” uznała Dariusza Gąszczaka jednym z dwunastu najlepszych sołtysów w kraju, doceniając, że znakomicie potrafi pogodzić pracę społeczną na rzecz wspólnoty sołeckiej i sołectwa oraz propagowanie kultury i sportu wśród mieszkańców wsi z prowadzeniem dużego, nowoczesnego gospodarstwa rolnego.
 
Grażyna Szady
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8