• Zobacz więcej

Kiedy przysługuje prawo do ...

Drukuj
tm16 1

Kiedy przysługuje prawo do poprawienia wniosku.

W dniu 23.09.2015 r. odbyło się Zebranie Wiejskie, które miało zadecydować o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2016 rok. Plakaty informujące o terminie i miejscu zebrania były wywieszone 7 dni wcześniej na tablicach sołeckich, a także rozesłane drogą mailową i umieszczone na profilu sołectwo Opypy na Facebooku. W owym dniu doszło do zebrania. Pod głosowanie poddano dwa wnioski: sołtysa oraz zgłoszony przez 15. dorosłych mieszkańców. Oba wnioski spełniały wymogi formalne. W wyniku głosowania zebranie przyjęło wniosek sołtysa stosunkiem głosów 24 do 22. W tym momencie po 2 i pół godzinie wstała jedna z mieszkanek (podpisana pod przegranym wnioskiem) i stwierdziła, iż Zebranie Wiejskie nie jest prawomocne, bo nie ma kworum, w związku z czym uchwała jest nieważna. Rzeczywiście jako sołtys zapomniałam o tym, że od lutego 2015 mamy nowy statut sołectwa, w którym jest zapis o kworum w pierwszym terminie (10% mieszkańców uprawnionych do głosowania) lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, przy czym drugi termin może być ustalony 15 min. po pierwszym. Powyższa informacja o dwóch terminach powinna się znaleźć na ogłoszeniach o zebraniu – a niestety nie miało to miejsca. Informacja o braku kworum znalazła się w protokole z Zebrania. Wniosek wraz z protokołem i uchwałą został złożony w Gminie w dniu 24.09.2015. W ciągu 5 dni Gmina zredagowała informację o odrzuceniu wniosku ze względu na brak kworum (skan w załączeniu). Pismo otrzymałam 2.10.2015 r. W tym samym dniu (2.10.2015) rozwiesiłam plakaty informujące o nowym Zebraniu Wiejskim, na których już napisałam o dwóch terminach zebrania – ubezpieczając się w ten sposób na wypadek braku kworum. Statut sołectwa przewiduje umieszczenie informacji o zebraniu najpóźniej 5 dni przed zebraniem.

Zebranie Wiejskie odbyło się 7.10.2015 i ponownie podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. Nadmienię, że ze względu na brak kworum odbyło się w II terminie, czyli 15 min. po I terminie. Dodam jeszcze, że na drugim zebraniu 7.10.2015 pod głosowanie był poddany tylko jeden wniosek – sołtysa. Nie było wniosku mieszkańców. Wniosek sołtysa uzyskał 42 głosy za; 0 przeciw; 9 wstrzymujących się. W dniu 8.10.2015 został złożony na ręce burmistrza do rady gminy wniosek wraz z protokołem, uchwałą i listą obecności oraz pismem przewodnim. Tym samym skorzystałam z ustawy o funduszu sołeckim. Ustawodawca przewidział w takiej sytuacji tryb odwoławczy. Na podstawie art. 5 ust. 7–8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim:

7. W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 3, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.

8. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, przekazuje radzie gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.

Czy rada miasta ma jakąkolwiek podstawę prawną do odrzucenia poprawionego wniosku? – zwróciła się do naszej redakcji z pytaniem Maja Winiarska-Czajkowska, sołtys sołectwa Opypy, załączając do e-maila: statut sołectwa, informację urzędnika gminy o przyczynach odrzucenia wniosku z dnia 23 września br., protokoły z obu zebrań wiejskich przeprowadzonych w dniach: 23 września i 7 października br., pismo do rady miejskiej przekazane za pośrednictwem burmistrza wraz z ponownie uchwalonym wnioskiem.

Od redakcji: Z analizy nadesłanych do redakcji dokumentów wynika, że istotnie była podstawa do odrzucenia przez zastępcę burmistrza wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie sołectwa Opypy z dnia 23 września, a przekazanego do burmistrza w dniu 24 września br. Podstawą tą nie była treść wniosku – a więc nie wskazane przedsięwzięcia, szacunek kosztów ani uzasadnienie – tylko nieprawomocność zebrania.

Zebranie bowiem zwołane w pierwszym terminie uchwaliło wniosek, choć liczba uczestniczących w nim mieszkańców nie wyniosła wymaganych § 10 ust. 1 statutu waszego sołectwa 10% ogólnej liczby mieszkańców sołectwa. Zebranie było więc nieprawomocne, tj. nie miało zdolności do podejmowania ważnych uchwał. Uchwały zebrania wiejskiego według ww. przepisu waszego statutu są prawomocne wówczas, kiedy uczestniczy w nim co najmniej

10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Chyba że w przypadku braku kworum przewodniczący obradom sołtys (lub wyznaczona przez niego do przewodniczenia osoba) skorzysta z przepisu § 10 ust. 2–5 statutu i zwoła ponowne zebranie w tzw. drugim terminie, tj. po upływie minimum 15 min. od pierwszego terminu. Ale jak Pani sama przyznaje i jak wynika z protokołu tego zebrania, pomimo braku kworum nie skorzystała Pani z instytucji tzw. drugiego terminu.

Z analizy dokumentacji wynika, że decyzja zastępcy burmistrza o odrzuceniu wniosku została podjęta w dniu 29 września br., tj. w ustawowym terminie 7 dni od przekazania wniosku. I została odebrana przez Panią w dniu 2 października br., a więc według wymogów ustawy została Pani o tym „jednocześnie" poinformowana. Informacja zastępcy burmistrza wskazywała faktyczną przyczynę odrzucenia wniosku, tj. właśnie nieprawomocność zebrania

przeprowadzonego w dniu 23 września br., z powołaniem się na prawidłowy przepis, tj. na art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim i na § 10 pkt. 1–2 statutu sołectwa Opypy.

Ale decyzja zastępcy burmistrza ma poważną wadę formalną. A mianowicie nie zawiera pouczenia, że zebranie wiejskie zwołane w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia warunków wymienionych w art. 5 ust. 2–4 może ponownie uchwalić wniosek w terminie 7 dni od otrzymania przez sołtysa informacji o odrzuceniu pierwotnego wniosku. Tymczasem – jak Pani sama wskazała w e-mailu do redakcji – takie uprawnienie wynikające z mocy art. 5 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim waszemu sołectwu przysługiwało.

Dobrze więc, że Pani z niego skorzystała, pomimo braku pouczenia w piśmie zastępcy burmistrza o takiej możliwości i zwołała Pani ponownie zebranie w dniu 2 października br. na dzień 7 października oraz bezzwłocznie uchwalony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami przekazała jest radzie miejskiej za pośrednictwem burmistrza. Ustawa daje na to sołtysowi w takim przypadku 7 dni, a Pani udało się to zrobić w terminie 5 dni. Dobrze też, że za drugim razem skorzystała Pani z instytucji drugiego terminu.

Ponadto – jak wynika z ustaleń redakcji – był to ten sam wniosek co za pierwszym razem: wskazujący te same przedsięwzięcia, to samo uzasadnienie i szacunek kosztów. Tak więc rada miejska, której przekazała Pani ponownie uchwalony wniosek nie ma podstawy prawnej do odrzucenia ponownie uchwalonego przez wasze zebranie wiejskie wniosku. Został on bowiem uchwalony za drugim razem prawomocnie i również przekazany radzie miejskiej w ustawowym terminie.

Z analizy protokołu z zebrania wiejskiego ponownie przeprowadzonego w dniu 7 października wynika, że obecny na nim pracownik Urzędu Miasta i Gminy na początku tego zebrania przedstawił – jak to ujął – stanowisko gminy, wyjaśniając przyczynę odrzucenia wniosku. Jednakże zarazem zapowiedział, że także drugi wniosek „zostanie odrzucony i w związku z tym nie widzi celowości dzisiejszego zebrania". Dobrze więc, iż mimo tej dezinformacji, zwracając się do zebrania wiejskiego powołała się Pani na przepis art. 5 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, bo daje on – wbrew temu co powiedział urzędnik gminny – prawo zebraniu wiejskiemu do ponownego uchwalenia wniosku.

Dobrze też, że wasza rada gminy była na tyle przewidująca,

że w lutym tego roku uchwaliła skrócenie terminu od ogłoszenia zebrania wiejskiego do jego przeprowadzenia do dni 5. Daje to bowiem wszystkim sołectwom w waszej gminie możliwość faktycznego, pełnego skorzystania z dobrodziejstw nowej ustawy o funduszu sołeckim, m.in. właśnie możliwość poprawienia wadliwego wniosku.

Joanna Iwanicka

Gazeta Sołecka Nr 11(275), str. 9, 26