Listopad 2015

Drukuj

Maria Jakubowska - Grochowce
Maria Jakubowska sołtyska Grochowiec położonych w gminie Przemyśl, swoją funkcję pełni nieprzerwanie od 1991 roku. Sołtysowanie jest rodzinną tradycją, wcześniej przez blisko 40 lat sołtysem był jej ojciec. W swojej pracy na co dzień styka się z problemami lokalnej społeczności. Nieraz mieszkańcy przychodzą do niej poskarżyć się na uciążliwego sąsiada, a zimą na nieodśnieżoną drogę, ale zdarzają się i dużo poważniejsze sprawy. Jak wówczas, gdy trzeba było pomóc kobiecie maltretowanej przez męża. Maria Jakubowska to utalentowana społeczniczka z krwi i kości, która, kontynuując dzieło ojca sołtysa, od wielu lat przyczynia się do pozytywnej zmiany oblicza swojej „małej ojczyzny”. Pracy w sołectwie zawsze było dużo i trudności nie brakowało, ale uporem i sprawną organizacją różnorodnych przedsięwzięć pokazała, że można wiele, jeśli się tylko chce.
– Pani Maria Jakubowska cieszy się zaufaniem wśród społeczności swojej wioski, jest znana i ceniona w całej gminie. Dzięki takim cechom charakteru, jak pracowitość, uczciwość, bezinteresowność, otwartość na problemy innych łatwo nawiązuje kontakty, a we wsi cieszy się szacunkiem i autorytetem – podkreśla wójt Andrzej Huk.
Potrafi dbać o sprawy całej gminy, swojego sołectwa, a przede wszystkim mieszkańców, których w większości dobrze zna. W środowisku sołtysów powiatu Przemyśl cieszy się poważaniem i pełni rolę lidera. Wiedza, którą posiada pani Maria na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego, pozwala jej być aktywną w różnych obszarach działalności. Pomaga w dziedzinie oświaty, współpracuje z OSP i gminnym  ośrodkiem pomocy społecznej.
Grochowce to wieś o bardzo ciekawej historii. Powstała w czasach przynależności tych terenów do Rusi Halickiej. Przed 1323 r. została nadana przez księcia Lwa biskupstwu prawosławnemu w Przemyślu jako uposażenie. Akt z 1407 r. potwierdzający to nadanie jest dziś najstarszym zachowanym dokumentem wymieniającym wieś Grochowcze. Od początku XV w. znana jest jako gniazdo rodu Grochowskich herbu Junosza. W 1882 r. rozpoczęto tutaj budowę fortów stanowiących zewnętrzny pierścień umocnień Twierdzy Przemyśl. Na terenie należącym do wsi, na wzniesieniach na północ i zachód od zabudowy, powstały dwa forty główne W-V „Grochówce” i W-VI „Helicha” oraz fort pomocniczy W-Va „Biadoliny”. Po rozpoczęciu działań wojennych w 1914 roku Austriacy zburzyli całą wieś wraz z cerkwią i kościołem. Forty w Grochowcach znalazły się w ogniu zaciętych walk toczonych w dniach 5–7 października 1914 r. Próbujące je zdobyć wojska rosyjskie podeszły do fortu W-V na odległość 300 m. Szturm zakończył się jednak niepowodzeniem.
W latach 70. XIX w. we wsi były dwie świątynie: drewniana greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Szymona Słupnika i filialny kościół rzymskokatolicki pw. Nawiedzenia NMP. W 1887 r. osiadły tu siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Murowany kościół został wybudowany w 1935 r., postawiono też drewnianą cerkiew. Według spisu z 1921 r. wieś liczyła 158 domów i 888. Mieszkańców (561. grekokatolików, 316. katolików, 11. Mojżeszowego wyznania). (Zainteresowanych bogatą historią i dniem dzisiejszym Grochowiec odsyłam na stronę www.grochowce.pl.)
Grochowce stają się coraz bardziej nowoczesne i przyjazne mieszkańcom. W czasie kadencji sołtys Jakubowskiej wyasfaltowano niemal wszystkie drogi we wsi, podłączono telefony, kanalizację. Niedawno wyremontowano wieżę na kościele, dokonano renowacji ołtarza, zbudowano wiejską świetlicę. Odmalowano przystanki autobusowe, wykonano plac zabaw dla dzieci przy szkole, postawiono tablice ogłoszeń. Grochowce dysponują własnymi sołeckimi środkami finansowymi i dobrze nimi gospodarują. Źródła finansowania sołectwa to fundusz sołecki, zasoby z budżetu gminy, dochody z dzierżawy mienia wiejskiego, dotacje z Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, zyski z organizowanych imprez, pomoc sponsorów, dofinansowanie dróg z Nadleśnictwa Przemyśl, Związku Gmin Fortecznych i Nafto-Gazu oraz z budżetu państwa.
Maria Jakubowska pełni także funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Jest przykładem niemal wzorcowego współczesnego sołtysa, który musi być nie tylko dobrym organizatorem, lecz również potrafić rozbudzić aktywność lokalnej społeczności. – Jest wiceprezeską Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, chętnie uczestniczy w zebraniach powiatowych kół sołtysów, ale przede wszystkim jest człowiekiem wrażliwym i życzliwym dla ludzi, wzorem do naśladowania – chwali sołtyskę prezes SSWP Stanisław Lawera.
– Sołtys Jakubowska to autentyczna przywódczyni, niezwykle aktywna, o wielkim sercu i darze zjednywania sobie ludzi wokół siebie – podkreśla radny Jan Smyk i członkowie Rady ołeckiej Grochowiec. – Organizuje liczne akcje społeczne z mieszkańcami, jak sprzątanie świata z młodzieżą szkolną, spisywanie historii sołectwa na podstawie wspomnień najstarszych mieszkańców, zbiórka środków na chorego mieszkańca. Inicjuje „szlachetną paczkę” dla rodzin wielodzietnych i starszych samotnych osób – wylicza dyrektorka Zespołu Szkół w Grochowcach, Danuta Mazur.
Pani Maria zaktywizowała społeczność lokalną do wzięcia udziału w projekcie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”. Zorganizowała pokaz pieczenia i gotowania dla mieszkańców. Dzięki jej aktywności sołectwo uczestniczyło w gminnym „święcie pieroga”, na którym wystawiło stoisko z własnymi wyrobami.
Przekonała także mieszkańców do wzięcia udziału w licznych pracach porządkowych, mających na celu poprawienie estetyki wsi. Wspólnie oczyszczono brzegi potoku, odnowiono zapomniane groby, wyrównano żwir na drogach.
Maria Jakubowska, laureatka konkursu „Sołtys Roku 2014”, działa w wielu organizacjach pozarządowych, między innymi w Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Przemyskiego oraz Stowarzyszeniu Wsi „Amicus Cogito”, którego jest współzałożycielką. – Jest niezwykle zaangażowana społecznie, a przede wszystkim jest sumiennym gospodarzem mającym na uwadze rozwój naszej miejscowości – uzupełnia Bożena Stępień, prezeska Zarządu Stowarzyszenia „Amicus Cogito”. Działalność pani Marii jest widoczna w wielu inicjatywach samorządowych, chętnie pomaga w organizowaniu uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Współorganizowała dożynki gminne, „Dni Dobrosąsiedztwa” z Ukrainą, festiwal smaków o zasięgu powiatowym. Przygotowuje programy szkoleń o funduszu sołeckim dla sołtysów i mieszkańców powiatu przemyskiego. Wymienia doświadczenia z Kołami Gospodyń Wiejskich z innych sołectw i gmin, organizuje szkolenia wspólnie z KRUS na terenie gminy i powiatu. – Promując Lokalną Grupę Działania „Ziemia Przemyska” w swoim sołectwie i gminie, pani Maria przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej mieszkańców na temat możliwości aktywnego działania na rzecz swojego środowiska wspieranych przez UE – mówi prezeska Zarządu LGD, Lubomira Michałuszko. Pani Maria nie tylko dba o interesy swojego sołectwa, ale także stara się edukować liderów regionu. Jako prezeska Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego była współorganizatorem i gospodarzem konferencji zorganizowanej jako część projektu Aktywny Przemyśl, współfinansowanej przez Szwajcarski Program Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie to zachęciło liderów lokalnych do korzystania z funduszy sołeckich oraz poszerzyło wiedzę na ich temat. Dzięki nim mieszkańcy terenów wiejskich mogą wspólnie realizować projekty, a tym samym angażować się w działalność społeczną na rzecz swojej miejscowości. Projekt Aktywny Przemyśl, w który od kilku lat angażuje się pani Maria, jest realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Rolników Podkarpacia.
Plany na przyszłość aktywnej pani sołtys to budowa domu strażaka, na którą już otrzymano pozwolenie, złożono także wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. W trakcie jest budowa wodociągu oraz linii światłowodowej finansowanych przez Urząd Marszałkowski. Kolejna inwestycja to modernizacja boiska sportowego; dzięki funduszowi sołeckiemu ma zostać wybudowane ogrodzenie boiska i postawione ławki dla kibiców. Pani Maria chciałaby założyć zespół muzyczny, który uświetniałby imprezy kulturalne. Za swoją działalność społeczną pani Maria Jakubowska otrzymała wiele wyróżnień: Brązowy Krzyż Zasługi, odznakę „Przyjaciel Dziecka”, „Zasłużony dla rolnictwa”, „Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa”, odznaczenie św. Izydora Oracza, medal Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego. Znalazła się również w gronie dwunastu najlepszych sołtysów roku 2014 jako laureatka ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Grażyna Szady

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


Fot. archiwum sołectwa  M. Józefaciuk/Senat RP


Na zdjęciach:
1.    Termomodernizacja szkoły to jedna z ostatnich inwestycji w sołectwie.
2.    Maria Jakubowska otwiera konferencję „ Aktywne wsie przemyskie”.
3.    Gminne obchody 25-lecia samorządu terytorialnego.
4.    Mieszkańcy Grochowiec chętnie uczestniczą w szkoleniach.
5.    Zespół „Motor Grochowce” wywalczył puchar wójta gminy Przemyśl.
6.    Sołtyska to społeczniczka z krwi i kości.
7.    Mieszkanki Grochowiec  od lat lepią pierogi podczas „Święta pieroga”.
8.    Maria Jakubowska odbiera z rąk marszałka Senatu Bogdana Borusewicza puchar „Sołtys