TRAINER baner1000-x-100-mm

Styczeń 2015

Drukuj

1-15Damian Szepelawy Szybowice

Damian Szepelawy pełni funkcję sołtysa Szybowic w gminie Prudnik w województwie opolskim od 7 lat. Z zawoduratownik medyczny, w 2013 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu obronił pracę magisterską pod tytułem Zadania i funkcje sołtysa jako podstawowej jednostki samorządowej na przykładzie sołectwa Szybowice w gminie Prudnik”. W całym powiecie prudnickim znany jest z zasług dla integrowania społeczności lokalnej, efektywności w prowadzeniu inwestycji we wsi i działalności ponadlokalnej. Pytany o przyczyny własnych sukcesów w modernizacji sołectwa podkreśla przede wszystkim wkład pracy mieszkańców, bez których trudno byłoby mu cokolwiek osiągnąć, a także przychylnie nastawionych inwestorów i władz samorządowych gminy.
Szybowice to miejscowość o długiej i ciekawej historii, bogata w zabytki. Prawdopodobnie założycielem wsi był niejaki Ticzko z Szybowic, wymieniony w dokumencie kościelnym z 1240 roku. Po przejściu okolic Prudnika do Czech w 1532 roku szybko upowszechnił się na tych terenach protestantyzm. W połowie XVI wieku zbudowano dom modlitwy, zbór prowadził wykształcony w Wittemberdze pastor. Jeszcze przed II wojną światową ewangelicy stanowili tutaj większość, około 2/3 ludności, co było rzadkością w tych stronach.
Pod koniec ubiegłego stulecia mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą lnu i handlem bydłem. Był przystanek kolejowy, poczta i kilka gospód. Po II wojnie światowej w Szybowicach znaleziono cenną Biblię protestancką z 1545 roku, drukowaną w Wittemberdze. W XVII wieku podczas wojny trzydziestoletniej o podłożu religijnym zniszczono wiele cennych druków protestanckich, lecz Biblia ocalała ukryta w spichlerzu. Do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z XVI wieku. Do wojny trzydziestoletniej użytkowali go protestanci. Pierwszy proboszcz katolicki został ponoć zabity przez Szwedów, którzy zniszczyli też kościół, bardzo skromny ze względu na małą liczbę parafian. Jest to budowla jednonawowa z wysoką wieżą zwieńczoną hełmem z drugiej połowy XIX wieku, gdyż przedtem posiadała płaski dach. Na uwagę zasługują zabytkowe drzwi do zakrystii posiadające XVI-wieczne okucia. Po II wojnie światowej w wyniku przesiedleń do Szybowic sprowadzeni zostali repatrianci z województwa tarnopolskiego, obecnie na terytorium Ukrainy.
Sołtys Damian Szepelawy zawodowo pracuje jako ratownik medyczny w Prudnickim Centrum Medycznym. W czasie jego kadencji wieś wzbogaciła się o gruntownie wyremontowany i rozbudowany ośrodek kultury oraz nowy plac zabaw. Lista inwestycji, jakie udało się zrealizować we wsi w trakcie sołtysowania Damiana Szepelawego jest bardzo długa. Dokończono budowę boiska sportowego wraz z otaczającym je terenem, dzięki czemu Szybowice mogły być współgospodarzem dożynek powiatowych w 2011 roku. Sołectwo zyskało okazały budynek Wiejskiego Domu Kultury, sfinansowany ze środków zewnętrznych oraz gminnych. Sołtys angażował się w prace przy przebudowie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz poprawie estetyki znajdującego się obok skweru. Zakryto część cieku wodnego i wyrównano teren.
Pan Damian osobiście pomagał przy załatwianiu spraw związanych z remontem kościoła. Do prac przy pielęgnacji zieleni we wsi zaangażowano osobę bezrobotną. Zamontowano tablice ogłoszeniowe oraz nowe punkty świetlne. W miejscowości remontowane są drogi, choć z różnym skutkiem, bo wciąż brakuje środków na generalny remont głównej drogi. Sołtys pilnuje, by w zimie drogi dojazdowe do wsi były przejezdne, a w czasie wysokiej wody monitoruje sytuację w zagrożonych częściach miejscowości. We wsi organizowane są liczne imprezy okolicznościowe. Prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej; Damian Szepelawy od 20. lat jest jej członkiem, wyróżniany medalami i odznakami. W 2009 roku jednostka, będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,otrzymała drugi samochód pożarniczy. W 2010 roku sołtys założył wraz z mieszkańcami Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice „Szybowiak”, które stało się motorem dla wielu nowych inicjatyw w sołectwie.
Nasz laureat inicjuje działania kulturalne, regularnie urządza dożynki, festyny wiejskie, zabawy andrzejkowe i zimowe. Współpracuje przy tym z wiejskim domem kultury. W zeszłym roku wspólnymi siłami zorganizowano: opłatek emeryta i rencisty, zajęcia dla najmłodszych w okresie ferii, uroczystą kolację dla kobiet z okazji 8 Marca, Dzień Dziecka, akcję „lato” w okresie wakacji oraz mikołajki. Sołtys organizuje też wyjazdy dla dzieci, wspiera lokalny oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w pomocy potrzebującym ze swojej wsi. Przewozi środki żywnościowe, pomaga w zakupie węgla, wykonuje drobne prace remontowe.
Zawsze potrafi pozyskać sponsorów wspierających imprezy finansowo, zakupujących nagrody i prezenty dla uczestników. Ważną akcją jest zorganizowana przez sołtysa promocja wsi poprzez założenie strony internetowej i systematyczne umieszczanie na niej informacji i aktualności, emitowanych też na falach Radia Opole, Radia Nysa i Radia Plus w Opolu. Wspaniałym działaniem społecznym jest zorganizowanie przez sołtysa zbiórki pieniędzy i darów dla poszkodowanych
w pożarze dwóch gospodarstw rolnych, w których zostały spalone maszyny rolnicze i stodoła. Akcja została przeprowadzona we wszystkich wsiach gminy Prudnik, dzięki czemu zebrana kwota i środki uzyskane z ubezpieczenia pozwoliły obydwu rodzinom na podjęcie na nowo produkcji rolnej. Kontynuacją tej formy działalności była zbiórka zboża i siana na terenie wsi dla poszkodowanych w wyniku powodzi mieszkańców gminy Cisek.
Chociaż sołectwo Szybowice potrzebuje jeszcze wielu inwestycji, sołtys nie ma problemu z wymienieniem tych najważniejszych. W najbliższym czasie będzie starać się o poprawienie bezpieczeństwa komunikacji we wsi. W Szybowicach jest aż trzech zarządców dróg: gmina, powiat i Urząd Wojewódzki. U każdego trzeba o coś zabiegać. W 2015 roku droga powiatowa zostanie częściowo wyremontowana. Sołtys Szepelawy ma deklarację od firmy, która budując farmę wiatrową wyremontuje jedną drogę równoległą do drogi powiatowej, omijającą zabudowania wsi od północy. Droga będzie utwardzona i dzięki niej transport rolniczy nie będzie przebiegał przez centrum wsi.
Jakie plany na przyszłość ma młody, aktywny i pełen pomysłów sołtys? Przede wszystkim chce poprawić estetykę centrum wioski, zająć się działkami, na których dawnej znajdował się kościół i cmentarz ewangelicki. Ten opuszczony, zaniedbany teren należy do zasobów gminnych.  Wraz z mieszkańcami planuje działki oczyścić i uporządkować, aby zachować pamięć dla historii tego miejsca. Kolejny problem, jakim pan Damian planuje się zająć to uporządkowanie terenu po dawnym młynie wiatrowym. Wraz z dyrektorem szkoły Franciszkiem Dendewiczem postanowił przygotować obiekt atrakcyjny
dla turystów. Ma tam stanąć tablica informacyjna, na której umieszczony zostanie opis oraz zdjęcia dawnego właściciela młyna. Szybowice potrzebują również boiska do siatkówki czy koszykówki.
Ma ono powstać przy istniejącym już boisku sportowym. Teren ten wymaga jeszcze uzupełnienia o kontener, w którym znajdzie się pomieszczenie magazynowe, a także dodatkowe szatnie i sanitariaty.
Wiele organizacji, instytucji i osób prywatnych, co jest bardzo cenne w działalności każdego wiejskiego lidera, pomaga sołtysowi Damianowi Szepelawemu w pracy na rzecz społeczności lokalneji gminy Prudnik. Należy do nich Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice „Szybowiak” z prezesem Franciszkiem Dendewiczem, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Szybowicach, pracownicy ODR w Łosiowie, Parafialny Zespół Caritas w Prudniku, prudnicki Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pracownicy Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach, LZS „Grom”, dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach i, oczywiście, piętnastoosobowa Rada Sołecka.
Kapituła Konkursu „Sołtys Roku” również doceniła sołecki dorobek Damiana Szepelawego, jego zaangażowanie w prace na rzecz sołectwa Szybowice oraz podniesienia standardu życia mieszkańców i uhonorowała go zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2013”.


Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa,
K. Czerwińska/Senat RP
Gazeta Sołecka, Nr 1(265) str. 6-7, 19

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • nowe na str 6-7