TRAINER baner1000-x-100-mm

Luty

Drukuj
luty 2019Tomasz Tofil
został sołtysem Cedzyny w 2007 roku i od tego czasu jest niekwestionowanym liderem tej pięknej wioski położonej u stóp Gór Świętokrzyskich w gminie Górno. Jest również radnym ponownie wybranym na lata 2018–2023 i działa w dwóch komisjach: Gospodarki Komunalnej, Ładu i Porządku Publicznego oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Jest też członkiem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej.
Na co dzień pan Tomasz wraz z żoną prowadzi 18-hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie zbóż. Jest człowiekiem bardzo „rodzinnym”, ma czworo dorosłych dzieci i wnuki, z którymi uwielbia spędzać wolny czas. Jak mówią znajomi pana Tomasza, działalności ich sołtysa przyświeca motto: „Dobry sołtys jest osobą dbającą głównie o dobro drugiego człowieka”. Ta maksyma towarzyszy całej jego długoletniej społecznej i samorządowej pracy, podczas której niejednokrotnie pokazał w swoim działaniu, że trzeba wspierać potrzebujących mieszkańców i pomóc im w rozwiązywaniu ich trudnych problemów. Jest wrażliwy na cudzą krzywdę i cierpienie, przykładem takiej postawy jest zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla chłopca z terenu gminy Górno cierpiącego na chorobę nowotworową. Sołtys Tomasz Tofil to lider wytrwały w realizacji założonych celów, a dowodem są liczne inwestycje przeprowadzone podczas jego sołtysowania w sołectwie Cedzyna.
Cedzyna ma długą historię, wzmiankowano o niej już w połowie XV wieku, aczkolwiek znalezione ślady działalności człowieka na tym obszarze pochodzą z VIII–IX wieku n.e., gdy istniało tu silne państwo Wiślan. Jeszcze wcześniej, bo pod koniec III tysiąclecia p.n.e. osiedliły się na tych terenach plemiona kultury ceramiki sznurowej. Z czasów nam bliższych pozostały w Cedzynie ślady huty żelaza z wielkim piecem, założonej przez biskupa krakowskiego Szembeka oraz liczne wzmianki o tej miejscowości w utworach Stefana Żeromskiego, mieszkającego w dzieciństwie niedaleko – w rodzinnych Ciekotach.
Dzisiejsze sołectwo Cedzyna znajduje się w odległości 8 km od Kielc i liczy 1300 mieszkańców. Z racji położenia jest bardzo atrakcyjnym miejscem do życia, a bliskość Kielc spowodowała rozwój budownictwa mieszkaniowego i napływ nowych mieszkańców. Zwiększyła się tym samym liczba dzieci w wieku szkolnym i naglące stało się rozbudowanie dotychczasowej szkoły. W 2008 roku podjęto decyzję o tej inwestycji, a w dwa lata później uczniowie zaczęli naukę w nowym budynku dydaktycznym. Wybudowano również przedszkole i salę gimnastyczną, boisko ze sztuczną nawierzchnią i plac zabaw. Wkrótce dzięki współpracy sołtysa z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie oraz władzami gminy zbudowano chodniki i siłownię na terenie działki szkolnej. Przedsięwzięcie to zapewniło bezpieczeństwo uczniom i wszystkim mieszkańcom podczas drogi do szkoły i jednocześnie poprawiło estetykę wsi. Koszty tej kilkuletniej inwestycji wyniosły 6,4 mln zł i były współfinansowane ze środków unijnych z RPO województwa świętokrzyskiego na lata 2007–2013. Pan Tomasz bardzo chętnie udziela się na rzecz szkoły, służy pomocą przy organizowaniu spotkań i uroczystości o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz integracyjnym. Uczestniczy w organizowaniu cyklicznego Festiwalu Piosenki Turystycznej w Cedzynie. Współpracuje z parafią Leszczyny, a także chętnie bierze udział w wydarzeniach historyczno-patriotycznych, m.in. wziął udział w uroczystości Zasadzenia Dębu Pamięci ku czci aspiranta Policji Państwowej Wincentego Jugo, zamordowanego w Katyniu.
W samorządowej działalności Tomasz Tofil koncentruje się nie tylko na sprawach typowo sołeckich, jego misją jest też ekologia. Rozwijające się we wsi budownictwo indywidualne oraz migracja ludności z miasta na wieś, a także rozwój turystyki i rekreacji spowodowały narastający problem z odpadami komunalnymi. W związku z tym sołtys bardzo aktywnie wspiera działania władz gminy Górno w akcji informacyjnej dotyczącej sposobu gromadzenia i segregowania zebranych odpadów. Dzięki wspólnym staraniom wójta Przemysława Łysaka i sołtysa Tomasza Tofila w Cedzynie obok istniejącej oczyszczalni ścieków powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt inwestycji wyniósł 265 tys. zł, przy współfinansowaniu ze środków unijnych z PROW na lata 2007–2013.
Tomasz Tofil jako sołtys Cedzyny i radny gminy Górno wnioskował o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na inwestycje związane z zagospodarowaniem turystycznym zalewu w Cedzynie. W obecnej perspektywie finansowej gmina Górno realizuje z udziałem środków z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020 projekt o wartości 2,5 mln zł, który m.in. obejmuje budowę ciągów pieszych i rowerowych łączących dwie miejscowości: Cedzynę i Leszczyny, parkingów oraz budynków sanitarnych dla użytkowników plaż nad zalewem. Proekologiczne starania pana Tomasza jako sołtysa i radnego dotyczyły też rozbudowy istniejącej wcześniej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie sołectwa. Ta inwestycja również współfinansowana ze środków unijnych zakończyła się w 2013 roku. Jej uzupełnieniem są zrealizowane z budżetu gminy dwa odcinki kanalizacji deszczowej o wartości 800 tys. zł.
Sołtys dba o stan dróg w swoim sołectwie, co roku składa wnioski do budżetu gminy na remonty i przebudowę dróg w Cedzynie. Jedną z ważnych inwestycji komunikacyjnych we współpracy z sąsiednią gminą Masłów była budowa drogi łącznika do trasy szybkiego ruchu S-74. Na sesjach rady gminy pan Tomasz wielokrotnie wnioskował o środki finansowe na remont drogi w najstarszej części swojego sołectwa. W 2016 roku taki remont przeprowadzono ze środków budżetu gminy. Zbudowano też chodnik na całej długości jezdni, umocniono pobocza. Wieś jest lepiej doświetlona. I tak rok po roku Cedzyna, ukochane sołectwo pana Tomasza, staje się coraz bardziej bezpieczne dla mieszkańców, turystów i podróżnych. A sami cedzynianie zaczęli bardziej dbać o wygląd swoich posesji.
W rozwijającym się dynamicznie sołectwie nie mogło zabraknąć nowoczesnych technologii, jest więc światłowodowy Internet i dodatkowe maszty telefonii komórkowej, wybudowane obok oczyszczalni ścieków, z dala od zabudowy mieszkaniowej, które rozwiązały problem zasięgu telefonów komórkowych. Przeprowadzenie takich inwestycji wymagało od sołtysa dużego zaangażowania w zebraniu od mieszkańców odpowiednich pozwoleń.
Kolejne przedsięwzięcie, o które zabiegał sołtys, to wybudowanie nitki gazociągu. Podjęto już decyzję, że zostanie on pociągnięty do cedzyńskich hoteli i pensjonatów oraz innych budynków użyteczności publicznej. Dzięki tej inicjatywie sołtysa stworzono plany rozbudowy sieci gazowej w całej gminie Górno.
Jednak nie tylko inwestycjami Cedzyna żyje. Również organizacje społeczne mogą liczyć na pomoc swojego sołtysa. Jedną z nich jest Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki założone w 2016 roku. Motto działania Ekobabek to „Jedz aby żyć, a nie żyj aby jeść”. Zgodnie z tą dewizą panie z KGW nie tylko świetnie gotują, lecz także promują zasady zdrowego odżywiania i sportowy tryb życia. Morsują w zalewie cedzyńskim, działają na rzecz integracji międzypokoleniowej, promują gminę Górno na różnych targach, kiermaszach, podczas Jarmarków Świętokrzyskich i imprez kulturalno-rekreacyjnych. Co roku biorą udział w dożynkach gminnych niosąc piękny wieniec dożynkowy. W dodatku tańczą i śpiewają, więc wspólnie z sołtysem Tomaszem Tofilem czyniły starania o remont świetlicy wiejskiej jako miejsca wspólnych spotkań. Na projekt świetlicy w budżecie gminy zarezerwowano 70 tys. zł.
Tomasz Tofil jest również działaczem grupy „Gminne Koło Gospodarzy”, które bierze udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i promuje gminę Górno na zewnątrz, na przykład podczas spotkań Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.
Sołtysa Tomasza Tofila wspierają w działaniach radni gminy Górno, Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Gminny Związek OSP RP w Górnie, KGW Ekobabki, parafianie wraz z proboszczem Leszczyn, rodzice uczniów i dyrekcja zespołu szkół w Cedzynie, a przede wszystkim członkowie rady sołeckiej i sami mieszkańcy Cedzyny. Za swoje dokonania na rzecz wsi i regionu Tomasz Tofil został laureatem konkursu „Sołtys Roku 2016 Województwa Świętokrzyskiego” i w nagrodę otrzymał od marszałka województwa czek na 10 tys. zł, który przeznaczył m.in. na budowę i doposażenie świetlicy wiejskiej.
Tomasz Tofil został wybrany jednym z dwunastu najlepszych sołtysów roku 2017 w ogólnokrajowym Konkursie „Sołtys Roku” organizowanym przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Grażyna Szady

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka nr 2(314), str. 6-7, 8
1. Współpraca sołtysa z miejscową szkołą i parafią układa się doskonale.
2. Wójt Górna z sołtysem Cedzyny doglądając budowy odwodnienia w sołectwie.
3. Sołtys jest dumny z tego, że w sołectwie powstał Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
4. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich co roku biorą udział w gminnych dożynkach.
5. Gminne Koło Gospodarzy uświetnia występami wiele uroczystości.
6. Tomasz Tofil z reprezentacją gminy Górno na Zjeździe Sołtysów w Wąchocku.