• Zobacz więcej

Mienie gromadzkie

Drukuj
Na terenie naszego sołectwa znajduje się teren gromadzki o pow. 0,69 ha, obecnie ten teren jest wynajęty przez gminę. W państwa artykule z cyklu „paragrafy" Gazeta Sołecka nr 9 str. 22 piszecie o sprzedaży terenu gromadzkiego zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, iż bez zgody sołectwa (zebrania wiejskiego) wójt nie może sprzedać takiej nieruchomości. Moje pytanie brzmi, czy uszczuplenie jakim jest wynajęcie terenu bez zgody sołectwa jest możliwe? - pyta Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa w gm. Michałowice
Od redakcji: Najem jest też prawem rzeczowym i choć zawarcie przez gminę umowy najmu danej nieruchomości z najemcą nie pociąga za sobą tak drastycznej utraty wszelkich praw do danej nieruchomości jak w przypadku zbycia prawa własności przez gminę na rzecz nabywcy w formie sprzedaży nieruchomości to najem bez zgody uprawnionego czyli sołectwa jest w świetle przepisu art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uszczupleniem jego praw. Tak wynika nie tylko z ustawy, ale też z orzecznictwa sądowego. Jeśli nie zapytano was o zgodę, co w konsekwencji oznacza, że jej nie udzieliliście to jest uszczuplenie, chyba że was zapytano a wy wyraziliście tę zgodę – wtedy uszczuplenia nie będzie. Jednak chciałam pana przestrzec przed wojną z gminą. W wielu przypadkach osoby pełniące różne wybieralne funkcje nie mają świadomości, że dawne mienie gromadzkie czyli tzw. mienie gminne choć w sensie dosłownym nie jest własnością sołectwa, które nie ma osobowości prawnej, tylko gminy, to jest ono „obciążone" dawnymi niewygasłymi prawami gromady i mieszkańców gromady, które z mocy prawa przeszły na sołectwo i mieszkańców sołectwa zgodnie z cytowanymi przepisami oraz z przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Tak więc gmina nie zawsze ma świadomość, że nie może uszczuplić tych praw bez zgody zebrania wiejskiego. Warto upominać się pokojowo o swoje prawa i zapobiegać. Co mam na myśli? Ano to, że status tej działki jako dawnego mienia gromadzkiego czyli dzisiaj tzw. „mienia gminnego" powinien być zapisany w statucie waszego sołectwa. Co prawda to rada gminy uchwala ten statut a wójt jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu statutu, ale zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 35 ust. 1) uchwalenie statutu musi być obowiązkowo poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. A zatem mniemam, że wasze sołectwo też przegapiło moment kiedy można było dokonać odpowiedniego zapisu w trakcie konsultacji w projekcie statutu. Nie oznacza to jednak, że wszystko przepadło. Zawsze bowiem rada gminy może wrócić do sprawy i dokonać zmian w starym statucie. Jednak teraz, kiedy w tle jest sprawa najmu tej działki uchwalenie zmian będzie o wiele trudniejsze z uwagi na atmosferę dotyczącą tej sprawy niż dawniej, kiedy o wynajmie nie było jeszcze mowy. Warto jednak wszystko to sobie wyjaśnić i oczekiwać od gminy uregulowania sprawy.

J. Jastrzębiec

Gazeta Sołecka, Nr. 6(234), str. 24.