mntr2017

Kiedy wójt może odrzucić wniosek?

Drukuj
Sołtys K. w gminie D zwrócił się do naszej redakcji z prośbą o poradę w sprawie – jak to określił – nie przyjęcia przez wójta z powodów merytorycznych wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie K. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Wniosek zawiera wskazanie do realizacji rozbudowy świetlicy wiejskiej w K. ze środków funduszu sołeckiego i uzasadnienie. Został on uchwalony w dniu 28 sierpnia br.
Sołtys przysłał też do redakcji scany korespondencji dotyczącej tej kwestii między wójtem oraz sekretarzem gminy a nim oraz przewodniczącą rady gminy.

Czytaj więcej...

Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?

Drukuj
O wpływie funduszu sołeckiego na lokalną aktywność mieszkańców wsi, a także o tym co można by i trzeba poprawić w ustawie o funduszu sołeckim dyskutowali uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Społecznych: sołtysi i członkowie rad sołeckich, radni, pracownicy urzędów gmin i instytucji centralnych, eksperci i osoby wspomagające w sołectwach wdrożenie funduszu, działacze organizacji pozarządowych oraz prawnicy.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki na starcie

Drukuj
Co to jest i na co 
Fundusz sołecki są to po prostu środki finansowe wydzielone w budżecie gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań. Jednak nie jakichkolwiek, tylko takich, które mają się przyczyniać do poprawy warunków życia mieszkańców tego sołectwa i nie są sprzeczne ze strategią rozwoju gminy oraz mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. (Katalog zadań własnych gminy zawarty jest w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). Można je przeznaczyć jeszcze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej...

Refundacja wydatków poniesionych przez gminy z funduszu sołeckiego

Drukuj
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy z funduszu sołeckiego 
Zgodnie z art. art. 2 ust 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr. 52, poz. 420) gminom, które sfinansowały wydatki na przedsięwzięcia z puli funduszu sołeckiego przysługuje zwrot części tych wydatków w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zwrot nie jest jednakowy, bowiem gminom najbiedniejszym, tj. w ujęciu skrótowym takim, których dochody bieżące w przeliczeniu na mieszkańca są niższe od takiż przeciętnych dochodów gmin w kraju – przysługuje najwyższy zwrot czyli 30 proc. tych wydatków.

Czytaj więcej...