mntr2017

Nie dla osiedli

Drukuj

Nie dla osiedli

Osiedle i dzielnica, podobnie jak sołectwo, są jednostkami pomocniczymi gminy, ale nie wiejskiej, tylko miejskiej bądź miejsko-wiejskiej, tzn. takiej na terenie której znajdują się zarówno miasto jak i wsie.

Organem uchwałodawczym dzielnicy lub osiedla jest rada dzielnicy lub rada osiedla, przy czym w osiedlu organem uchwałodawczym może być ogólne zebranie mieszkańców. To zależy od tego czy rada miejska postanowi taki przepis uchwalić w statucie osiedla, czyli w akcie prawa miejscowego regulującym ustrój i zadania organów osiedla.

Czytaj więcej...

Małe fundusze, duże potrzeby

Drukuj
Gmina może przeznaczyć więcej

Czy rada gminy może zrekompensować sołectwu „uszczerbek" spowodowany tym, że obecnie sołectwo ma do rozdysponowania z puli funduszu soleckiego mniejsze kwoty niż miało z budżetu gminy przed wdrożeniem funduszu soleckiego? Czy ta rekompensata może polegać na zwiększeniu puli środków funduszu sołeckiego? Inaczej mówiąc czy rada gminy może przeznaczyć do dyspozycji sołectw wyższe kwoty z puli funduszu sołeckiego niż obliczone na podstawie algorytmu i z zastosowaniem limitu, znajdującego się art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim?

Czytaj więcej...

Trzy źródła, cztery możliwości

Drukuj
Różne strumyki
Gospodarka finansowa sołectw może być prowadzona w oparciu o trzy źródła finansowania.

Jednym z najczęściej obecnie stosowanych rozwiązań jest wyodrębnienie środków do dyspozycji sołectw w budżecie gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420). Wysokość tych środków obliczana jest wedle wzoru matematycznego znajdującego się w w/w ustawie, a uruchomienie funduszu zależy od licznych zapisanych w ustawie rygorów. I może, choć nie musi, być on uruchamiany każdego roku, na przyszły rok budżetowy.

Czytaj więcej...

Milczenie rady gminy

Drukuj
Nie może być ani „tak" ani „nie" 
Z gruntu fałszywy jest, niestety często spotykany, pogląd jakoby organy gminy nie musiały w ogóle zaprzątać swojej uwagi żadnymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim, jeśli postanowiły, że w gminie nie będzie on funkcjonował. Gwoli wyjaśnienia tymi organami w gminie są: wójt pełniący rolę wykonawczą i m.in. odpowiedzialny za przygotowanie projektów uchwał dla rady gminy oraz rada gminy, która jest organem uchwałodawczym. Dlaczego jest to pogląd fałszywy? Przede wszystkim dlatego, gdyż z przepisu art. 1 ust 1. tej ustawy wynika, że każda rada gminy, na terenie której znajdują się sołectwa, ma ustawowy obowiązek wyrażenia w odpowiedniej formie prawnej swego stanowiska w sprawie funkcjonowania funduszu sołeckiego w swojej gminie na dany rok budżetowy lub nie funkcjonowania tego funduszu.

Czytaj więcej...

Warunki wdrożenia funduszu sołeckiego

Drukuj
Co wynika ze statystyk, prawa i życia
Z najświeższych danych statystycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, udostępnionych w ostatnim dniu czerwca br. wynika, że fundusz sołecki w przyszłym roku będzie funkcjonował w niespełna połowie gmin, bo mniej niż połowa rad gmin uchwaliła na to zgodę (47proc.) A od dwóch lat ten wskaźnik obniża się. Nie jest to spadek drastyczny, ale trend spadkowy jest faktem. Nawet jeśli weźmie się poprawkę na to, że Ministerstwo nie wyłączyło z obliczeń gmin miejskich, w których w ogóle nie ma sołectw, tylko są osiedla i dzielnice, (a przecież fundusz nie ma do nich zastosowania), to i tak bardzo dużo sołtysów i rad sołeckich wraz ze swoimi mieszkańcami nie będzie miało możności zadecydowania o tym co ma być zrealizowane w ich sołectwie w przyszłym roku.

Czytaj więcej...