mntr2017

I Salomon nie naleje

Drukuj
Przyznam, że irytuje mnie narzekanie naszych elit politycznych i intelektualnych w Warszawie na bierność obywatelską społeczeństwa, przejawiającą się ich zdaniem m.in. niską frekwencją rodaków w wyborach i niewielką liczbą organizacji pozarządowych zwłaszcza na terenach wiejskich. Rzeczywiście – oba te wskaźniki aktywności obywatelskiej nie świadczą o dobrej kondycji naszej młodej demokracji. I pokazują, że budowa społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym idzie nam mizernie, pomimo upływu dwudziestu kilku lat od początku transformacji ustrojowej.

Czytaj więcej...

Promocja dobrych praktyk

Drukuj
Wielkopolska znajduje się w czołówce kraju pod względem wykorzystania funduszu sołeckiego, Mazowsze po trzech latach od wprowadzenia ustawy o funduszu sołeckim wciąż raczkuje, chociaż są mazowieckie gminy i sołectwa swoją aktywnością oraz pomysłowością w realizacji wiejskich inwestycji finansowanych z funduszu dorównujące krajowym liderom.

Czytaj więcej...

Kłopot ze "sprzętem sołeckim"

Drukuj
Zgodnie z orzecznictwem Regionalnych Izb Obrachunkowych ustawa o funduszu sołeckim nie likwiduje żadnego z przepisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zmianami). W tym nie likwiduje jej art. 51 ust 3, który daje możliwość określenia przez radę gminy uprawnień danych sołectw do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy a także korzystania z mienia komunalnego przez sołectwa i dysponowania dochodami z tego źródła (art. 48 ust 1 w/w ustawy). Mienie komunalne oznacza zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym własność i inne prawa majątkowe (są to prawa rzeczowe określone w art. 244 Kodeksu Cywilnego szczególnie użytkowanie oraz wierzytelności pieniężne z tytułu np. najmu pomieszczeń domu ludowego, świetlicy wiejskiej).

Czytaj więcej...

Najczęściej popełniane błędy proceduralne i możliwości ich rozwiązania

Drukuj
Ustawa o funduszu sołeckim została uchwalona niespełna 4 lata temu, a rok budżetowy 2010 to pierwszy rok praktycznej realizacji przedsięwzięć z puli funduszu. Nic więc dziwnego, że sporo rad gmin, wójtów i sołtysów popełniało na początku wiele błędów proceduralnych. Niektóre z nich, np. uporczywe przekraczanie tzw. zawitych terminów przez radę gminy i przez sołtysów oraz konsekwencje prawne i praktyczne tych błędów, wielokrotnie opisaliśmy na łamach Gazety Sołeckiej oraz w „Poradniku radnego i sołtysa".

Czytaj więcej...

Stanowiska RIO w odniesieniu do przeniesień, przesunięć i zmian w funduszu

Drukuj
Często zdarza się, że grupka mieszkańców sołectwa już po uchwaleniu przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego przedsięwzięcie do sfinansowania z funduszu sołeckiego oraz po przekazaniu tego wniosku wójtowi – zmienia zdanie. I domaga się od sołtysa albo od wójta, aby przedsięwzięcie wskazane przez zebranie wiejskie zostało zmienione na inne. Ale w obecnym stanie prawnym uwzględnienie takich żądań w większości sytuacji może przynieść opłakane skutki dla sołectwa.

Czytaj więcej...